Erik Christiansens Mindelegat

Erik Christiansen afgik ved døden i november 2020. Erik efterlod sig midler som Erik bl.a. ønskede skulle tilfalde foreninger i den gamle ”Sdr. Felding Kommune”.

Advokat Anker Søndergaard er udpeget som bobestyrer i boet efter Erik Christiansen. Opgaven som bobestyrer er at modtage ansøgninger fra foreninger som ønsker at søge mindelegater.

Med et legat menes, at der søges om penge til foreningen.

Erik udtrykte i et testamente hvorledes der ønskes en fordeling af midlerne og til hvad der kan søges:

Her har Erik skrevet.

Formål[et] er at støtte foreninger (dog ikke kirkelige) i det område, der tidligere udgjorde den gamle Sdr. Felding Kommune, der støtter velgørende formål.

Der skal særlig ydes støtte til støtteforeninger til plejehjem og ældreinstitutioner, støtte til byfornyelse, idrætsforeninger o.lign.

En ansøger skal derfor være opmærksom på følgende:

  • Foreningen skal være beliggende eller have sit virke i det gamle ”Sdr. Felding Kommune”. Det geografiske område kan ses på dette link.
  • Der kan være tale om en fond, forening eller selvejende institution. Det er dog et kriterie, at ansøger er velgørende (almennyttigt) formål.
  • Der er i uddelingskriterierne lavet en prioritering af hvem der ønskes der uddeles midler til og hvem der ikke ønskes uddeling til. Der kan således ikke forventes støtte til kirkelige formål.
  • Det stilles ikke krav om at der søges til et konkret formål eller en konkret aktivitet.
  • Der er udarbejdet et ansøgningsskema, som skal udfyldes med tilhørende bilag.
  • Ansøgningsfristen er den 15.01.2023. Ansøgninger som fremkommer efter denne dato vil som udgangspunkt blive afvist.
  • Det forhold at der søges, er ikke garanti for at ansøger får tildelt et legat.
  • Det er en forudsætning for at modtage legatet, at foreningen fritages for at betale boafgift.
  • Når ansøgningsfristen er udløbet, vurderer bobestyrer og en skifteværge, hvorledes tildelingskriterierne skal være ud fra de indkomne ansøgninger.
  • Sdr. Felding Lokalråd har været kontaktet som paraplyorganisation for foreninger m.v. i Sdr. Felding. De har dog ikke mandat til fordeling af mindelegatet.

Såfremt bobestyrer måtte have spørgsmål til ansøgningen, kan det forventes at ansøger kontaktes med henblik på uddybning.

Link til ansøgningsskema: Ansøgningsskema-Mindelegat

Såfremt ansøgningsskemaet ønskes udfyldt i fysisk form kan ansøgningsskemaet downloades nedenfor.

Ansøgningsskema udfyldt i fysisk form bedes fremsendt til Spektrum Advokater, Svanekevej 2, 7400 Herning, Att: Christoffer Ortving Madsen

Fremsendelse af udfyldt ansøgningsskema kan ligeledes ske pr. mail til chm@spektrumadvokater.dk

Spørgsmål til ansøgningsskemaet kan rettes til Christoffer Ortving Madsen, chm@spektrumadvokater.dk, 91 89 25 45