Vilkår

Indehavere

SPEKTRUM advokater advokatanpartsselskab (herefter kaldet SPEKTRUM advokater), cvr.nr. 36037172, er en virksomhed bestående af advokaterne Anker Søndergaard, Sune Bækgaard Sørensen, Jacob Staghøj Troelsen og Christian Østergaard som indehavere.

Advokatsamfundet

Advokaterne hos SPEKTRUM advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet. Dette betyder, at vi er underlagt de regler og reguleringer som gælder for alle andre danske advokater.

Forsikringsforhold

SPEKTRUM advokater har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring hos Tryg Forsikring A/S policenr. 600-109.318 (ver. 01) Forsikringssummen er på kr. 5.100.000. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed fra Danmark, uanset hvor advokatvirksomheden faktisk udøves. I henhold til de af advokatsamfundet vedtagne regler har SPEKTRUM advokater endvidere stillet garanti. Forsikringsselskab og garantistiller er Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Forretningsbetingelser

SPEKTRUM advokaters forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

1. Sagens modtagelse
Ved modtagelse af en sag fra en kunde, undersøger vi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og med vores egne interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.
SPEKTRUM advokater er som alle andre advokatfirmaer underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi er således inden for visse sagstyper forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra nye kunder samt kunder, som ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Vores kunder må derfor påregne at blive bedt om at fremsende oplysninger og dokumentation vedrørende navn, adresse samt cvr.nr. eller cpr.nr. Oplysningspligten omfatter også ejerforhold, hvis kunden er et selskab.

2. Fortrolighed
Alle medarbejdere hos SPEKTRUM advokater er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger vi modtager fra kunder, behandles naturligvis med fuld fortrolighed.

3. Honorar og fakturering
Inden vi udfører en opgave for en kunde, giver vi gerne en pris på udførelsen af opgaven.
I mindre sager, hvor vi kan forudse sagens gang, kan vi ofte give en samlet pris på hele opgaven.
I større sager kan dette sjældent lade sig gøre. I sådanne sager er der mulighed for løbende at blive orienteret om vores tidsforbrug samt løbende at få afregnet sagen, så kunden har overblik over sagens omkostningsniveau.
Vores priser afhænger som udgangspunkt af hvor meget tid, vi bruger på sagen. Dog kan følgende faktorer også have betydning ved prisfastsættelsen: Opgavens størrelse og kompleksitet, det opnåede resultat, ansvaret der er forbundet med løsning af opgaven, sagens værdi samt omfanget af påkrævet specialviden.
Sagen kan afregnes løbende /a conto eller samlet ved sagens afslutning.
Vores betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato.
Ved udlæg og andre omkostninger kan vi bede om forudbetaling.
I visse typer sager anmoder vi også om forudbetaling af vores anslåede honorar (depositum).

4. Klientkonti og lov om garantiordning
SPEKTRUM advokater har klientkonti i Ringkøbing Landbobank, Sydbank, Spar Nord Bank samt Vestjysk Bank.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

5. Immaterielle rettigheder
Ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til det materiale og arbejde, som SPEKTRUM advokater frembringer, tilhører som udgangspunkt SPEKTRUM advokater, medmindre andet er skriftligt aftalt med kunden.

6. Forbrugeroplysninger
Uenighed omkring advokatens salær og/eller adfærd, der ikke kan løses i mindelighed, kan indbringes for advokatnævnet. Yderligere information kan ses på nævnets hjemmeside: http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx. Advokatnævnet har adressen: Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

7. Ansvar og ansvarsbegrænsning
SPEKTRUM advokater er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler og rådgiver således kun om dansk ret. Vores rådgivning er målrettet til den konkrete opgave og bør ikke uden vores udtrykkelige samtykke anvendes til andet formål.
Vi er ansvarlige for vores rådgivning over for vores kunder efter dansk rets almindelige regler.
Vores ansvar pr. opgave er dog begrænset til DKK 500.000. Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte eller konsekvensøkonomiske tab.
Kunden kan alene rette krav mod SPEKTRUM advokater og således ikke mod den enkelte partner/indehaver eller andre medarbejdere personligt.

8. Lovvalg og værneting
SPEKTRUM advokater anvender ikke værnetings- og lovvalgsaftaler, med mindre dette aftales individuelt.