Rikke Hingeberg Mørup

Rikke Hingeberg Mørup
Bogholder samt receptionist


Rikke Hingeberg Mørup


Rikke Hingeberg Mørup er ansvarlig for virksomhedens bogholderi og udvalgte administrative områder.

Hun er uddannet kontorassistent inden for revision.

Herudover er hun også receptionist. Hun sidder klar til at tage imod vore klienter og samarbejdspartnere via telefon og personligt fremmøde.

Najda Becirovic Hvid

Najda Becirovic Hvid
Advokatfuldmægtig


Najda Becirovic Hvid


Najda Becirovic Hvid blev uddannet som cand.jur. fra Aarhus Universitet i januar 2020 og har siden da arbejdet som jurist ved en stor selvejende institution.

Siden november 2021 har Najda været ansat som advokatfuldmægtig ved SPEKTRUM advokater.

Najda beskæftiger sig primært med erhvervsretlige tvister, insolvens samt gældssanering.

Uddannelse og karriere


HA(jur.), Aarhus School of Business and Social Science, 2014
BA.jur., Aarhus Universitet, 2017
Cand.jur., Aarhus Universitet, 2020
Stud.jur. hos Jyske Bank, 2018-2020
Jurist ved ATP, 2020-2021
Advokatfuldmægtig, SPEKTRUM advokater, 2021

Lise Jakobsen

Lise Jakobsen
Advokatsekretær


Lise Jakobsen


Lise Jacobsen beskæftiger sig primært med insolvens, dødsboer, gældssanering, ejendomshandler og inkasso.

Hun er uddannet advokatsekretær og har arbejdet med stort set alle sagsområder siden 1995.

Lise fungerer særligt som sekretær for advokat Jacob Staghøj Troelsen og advokat Anker Søndergaard.

Casper Søe Mikkelsen

Casper Søe Mikkelsen
Advokat


Casper Søe Mikkelsen


Casper Søe Mikkelsen beskæftiger sig særligt inden for tre nøgleområder: fast ejendom, virksomhedsrådgivning og virksomhedsoverdragelse.

Casper assisterer både private- og professionelle i forbindelse med køb og slag af fast ejendom, ligesom han også assisterer i forbindelse med eventuelle tvister vedrørende bl.a. mangler ved fast ejendom og lejeretlige tvister.

Casper har derudover et erhvervsretligt fokus, der både indeholder rådgivning om stiftelse af selskaber, omstruktureringer og overdragelser af selskaber. Casper arbejder desuden særligt med udarbejdelse af ejeraftaler og anpartshaveroverenskomster mv. og hjælper generelt med udformning af diverse erhvervsretlige kontrakter.

Uddannelse og karriere


Studentermedhjælper, Den Mobile Retshjælp, 2015-2016
Studentermedhjælper, NybroKirk Advokatfirma, Aarhus, 2016-2017
Studentermedhjælper, Midtadvokaterne, Ikast, 2017-2018
Cand.jur., Aarhus Universitet, 2018
Advokatfuldmægtig, SPEKTRUM advokater, 2018
Advokat, SPEKTRUM advokater, 2021

Christian Østergaard Herning

Christian Østergaard

Christian Østergaard
Advokat (H)


Christian Østergaard


Christian Østergaard arbejder især inden for to hovedområder: Virksomhedsrådgivning og fast ejendom.

I en årrække har Christian arbejdet med rådgivning af virksomheder, blandt andet vedrørende selskabsretlige forhold, udarbejdelse af kontrakter, samt i forbindelse med etablering- og overdragelse af virksomheder.

Christian, der har været advokat siden 1995, sidder i bestyrelsen for flere – primært lokale – virksomheder.

Han har ligeledes stor erfaring inden for fast ejendom, hvor han hovedsageligt arbejder med etablering af boligprojekter samt rådgivning omkring køb og salg af fast ejendom, herunder erhvervsejendomme, boligudlejningsejendomme og landbrugsejendomme.

Private andelsboligforeninger er også et område, hvor Christian har indgående kendskab og en bred erfaring. Dette er både i relation til overdragelse af andele, men også omkring oprettelse og nedlæggelse af andelsboligforeninger.

Uddannelse og karriere


Cand.jur., Aarhus Universitet 1995
Advokatfuldmægtig, Meyer & Partnere, Haderslev 1995 – 1998
DAHL Advokatfirma, Herning 1998 – 2016
Indehaver af SPEKTRUM advokater 2016

Sune Sørensen Herning

Sune Bækgaard Sørensen

Sune Bækgaard Sørensen
Advokat (L)


26 43 11 71
sso@spektrumadvokater.dk

Sune Bækgaard Sørensen


Sune Bækgaard Sørensen beskæftiger sig som advokat primært med insolvensretlige og erhvervsretlige forhold.

Sune tager udgangspunkt i at bevare en praktisk tilgangsvinkel til de tvister, der opstår i erhvervslivet og er bevidst om, at juraen ikke altid kan stå alene uden skelen til forretningsmæssige hensyn.

Gennem sit arbejde har han opnået betydelig erfaring med blandt andet behandling af konkursboer og inkasso.

Han er medlem af Danske Insolvensadvokater og er certificeret insolvensadvokat. Desuden fungerer han som fast kurator/likvidator i konkursboer og opløsningssager ved skifteretten i Herning. Tilsvarende er han optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel, hvor advokaterne påtager sig opgaven som kurator i de sager, hvor det offentlige er konkursrekvirent.

Sune har tidligere undervist på Erhvervsakademiet i faget Erhvervsjura i den finansielle sektor, hvor han også var censor – ligesom han i en 4 årig periode fungerede som censor på jura ved Aarhus Universitet.

Derudover har Sune i en årrække fungeret som advokat for flere pengeinstitutter og således beskæftiget sig indgående med de særlige problemstillinger, der optræder inden for bankverdenen, herunder kautions- og panteretlige problemstillinger, virksomhedspant, retssager, omstødelsessager og tvangsauktioner.

I sin tid som advokat har Sune også behandlet et stort antal rets- og voldgiftssager inden for mange forskellige retsområder. I den forbindelse har han også deltaget i et betydeligt antal syns- og skønsforretninger.

Yderligere beskæftiger Sune sig med en række andre erhvervsretlige forhold som virksomhedsoverdragelse, kontraktindgåelse m.v.

Uddannelse og karriere


Cand. Jur. fra Aarhus Universitet i 2000
Beskikkelse som advokat i 2003
Møderet for Landsret.
DAHL advokatfirma, Herning fra 2000 – 2013
SPEKTRUM advokater fra 2013 (Indehaver fra 2014)

Jacob Staghøj Troelsen

Jacob Staghøj Troelsen
Advokat (L)


Jacob Staghøj Troelsen


Jacob Staghøj Troelsen rådgiver om generelle erhvervsretlige forhold med særlig fokus på selskabsret, insolvens og retssager.

Jacob rådgiver en lang række virksomheder om deres ejerstruktur, kommercielle kontrakter og ansættelsesretlige forhold. Jacob har derigennem opnået stor erfaring med udarbejdelse af ejeraftaler og overdragelse af ejerandele i virksomheder.

Et andet specialeområde for Jacob er insolvens, både i form af håndtering af konkursboer, men også i form af rådgivning af nødlidende virksomheder, hvor han bistår virksomheder i de ofte vanskelige forhandlinger med banker og kreditorer med henblik på at opnå en fornuftig løsning for alle parter.

I forbindelse med håndteringen af konkursboer har Jacob opnået specialistviden om særligt panteretlige forhold, hvor han bistår banker og virksomheder med tvivlsspørgsmål omkring retsvirkningerne af panteretlige problemstillinger. Herudover har Jacob ført et stort antal omstødelsessager samt sager om konkurskarantæne.

Jacob er en erfaren procedør og møder ofte i både by- og landsretten.

Han er født og opvokset i Ikast og har som følge heraf et stort netværk i det Midt- og Vestjyske erhvervsliv. Jacob sidder i flere bestyrelser og er aktiv i flere erhvervsnetværk

Uddannelse og karriere


Cand. jur fra Aarhus Universitet
Advokat hos Kirk Larsen & Ascanius
Beskikket som advokat i 2015
Møderet for Landsret

Anker Søndergaard Herning

Anker Søndergaard

Anker Søndergaard
Advokat (L), autoriseret bobestyrer


Anker Søndergaard


Anker Søndergaard arbejder med en bred vifte af både erhvervsretlige og privatretlige områder.

Erhverv

Generelt arbejder Anker ud fra en løsningsorienteret vinkel på kundens udfordringer. Ofte involverer dette, at kunden forelægges en række løsningsmodeller og der drøftes herefter hvilken løsningsmodel, der konkret er optimal ud fra kundens problemstilling.

Anker prioriterer højt at give kunder en praktisk forståelse af juraen således, at komplicerede problemstillinger gøres forståelige og at kunder derved trygt kan se baggrunden for de beslutninger, der træffes og det arbejde, der udføres i kundens sag.

Desuden arbejder han med socialpædagogiske opholdssteder. Det er et område, hvor juraen er kringlet og meget reguleret. Det er samtidig et område med mange faldgrupper og hvor daglige ledere og bestyrelsen let kan træde ved siden af. I en tæt dialog med opholdsstederne finder han løsninger således, at driften kan ske helt inden for de rammer, som er gældende. Videre bistår Anker med lukning af opholdssteder, hvor det er ønskeligt eller nødvendigt.

Privat

Dødsboer er herudover et område, hvor Anker er specialist. Han er autoriseret bobestyrer ved Retten i Herning.

Dette betyder, at han er specialiseret til behandling af dødsboer og at han er en af de advokater, der er autoriseret til at tage sig af særlige vanskelige dødsboer. Anker har opnået en ganske stor erfaring i behandling i dødsboer. Dette gælder fra boer, hvor arvinger har behov for assistance til at blive guidet gennem reglerne til boer med helt særlige problematikker.

Et dødsbo medfører ofte drøftelser med mennesker, der er i sorg. Det kan være efter at ægtefælle, forældre, søskende eller anden nær slægtning er gået bort. Anker sørger for, at drøftelser omkring boet kommer til at foregå i ro og orden og arbejder videre på at forene de, til tider, forskelligartede holdninger og standpunkter, der kan være blandt arvinger i dødsboer.

Videre arbejder Anker med testamenter og ægtepagter.

Uddannelse og karriere


Cand. Jur fra Aarhus Universitet 2002
Varemærkekonsulent – Plougmann & Vingtoft A/S, 2002 – 2003
Advokathuset Eegholm A/S, 2003 – 2014
Indehaver af SPEKTRUM advokater, 2014 –